Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania

Skrzypczyka 9, 42-612 Tarnowskie Góry
PS_logo bez tła

Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania

Psychoterapia indywidualna · Terapia małżeńska · Terapia rodziny

Polityka prywatności

Informacje o ochronie danych osobowych – Polityka Prywatności

Uprzejmie informujemy, że Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania mieszczący się w Tarnowskich Górach 42-612 ul. Juliusza Skrzypczyka 9 przetwarza dane osobowe Klientów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania mieszczący się w Tarnowskich Górach 42-612 ul. Juliusza Skrzypczyka 9 NIP: 6452155359. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Juliusza Skrzypczyka 9, 42-612 Tarnowskie Góry.
2. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania polegają na prowadzeniu psychoterapii, a także ewentualnego stworzenia zaświadczenia o jej prowadzeniu;
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzenia psychoterapii, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia zaświadczenia o jej prowadzeniu;
5. Dane przechowywane są w Gabinecie 5 (słownie: pięć) lat, po czym ulegają zniszczeniu;
6. Pani/Pana dane osobowe są poufne;
7. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia poufności żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:
a) sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane. Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności zleceniodawcy.
b) sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki – informacje dotyczące pacjenta podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Gabinet Psychoterapii Przestrzeń Spotkania przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu i jego Klientów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Juliusza Skrzypczyka 9, 42-612 Tarnowskie Góry
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
11. Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie. Dane przetwarzane komputerowo są natychmiast usuwane po wydrukowaniu zaświadczenia.